Powrót do poprzedniej strony

Dział jakości

Polityka jakości

Polityka_jakosci Firma NSS deklaruje stałe podnoszenie jakości zarządzania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i instytucji klasyfikacyjnych oraz wymaganiami klientów. Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie Zarządzania Jakością – w tym także poprzez określenie kompetencji i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w zakresie realizacji ustalonych celów jakościowych:
 

 1. zapewnienie, aby oferowane przez NSS usługi spełniały wymagania i oczekiwania klienta,
 2. posiadanie odpowiednio kompetentnego, przeszkolonego i podnoszącego swoje kwal i f ikacje personelu oraz sprawnego wyposażenia niezbędnego do real izacj i zadań produkcyjnych;
 3. zapewnienie terminowego dostarczania materiałów urządzeń zgodnych z zamówieniami przez akceptowanych i ocenianych okresowo dostawców,
 4. ciągłe doskonalenie funkcjonowania firmy,
 5. doskonalenie procesów produkcji i realizacj i zamówień.


Osiągnięcie powyższych celów jest realizowane poprzez następujące działania:

 1. nadzór nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem procesów,
 2. podnoszenie kwalifikacj i pracowników przez systematyczne organizowanie szkoleń,
 3. modernizację wyposażenia niezbędnego do real izacj i zadań produkcyjnych,
 4. nadzór nad jakością dostaw i oceną dostawców.


Założenia Polityki Jakości stanowią zobowiązania wobec Klientów – są one znane i respektowane przez wszystkich pracowników oraz kierownictwo NSS.

 

Polityka bezpieczeństwa pracy

Polityka_jakosci Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest jednym z najważniejszych celów Zarządu firmy NSS. Zgodnie z tym założeniem kierownictwo NSS stawia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na równi z innymi zadaniami. W związku z tym:
 

 1. Zapewniamy  zgodność  działań  z  aktami  prawnymi, normami i innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.
 2. Wykorzystujemy  postęp  techniczny,  rozwiązania  dotyczące organizacji  pracy,  posiadaną  wiedzą  i  zdobyte  doświadczenie  przy wprowadzaniu nowych technologi i poprawiając bezpieczeństwo i komfort pracy.
 3. Poprzez  rozpoznanie  parametrów  materialnego  środowiska  pracy dążymy  do  zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych  oraz  ograniczenia  ryzyka  zawodowego  do  poziomu dopuszczalnego.


Zgodnie  z  polityką  kierownictwa  zakładu wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.